Všeobecné smluvní podmínky

1.      Úvodní ustanovení 

1.1.   Provozovatelem internetového portálu DatabázeHlasů.cz (dále jen „DatabázeHlasů.cz“) provozovaném na doménách databazehlasu.cz, databaze-hlasu.cz, voice-base.cz (jak může být kdykoli změněno) a poskytovatelem jeho služeb (dále jen „Služby“) je společnost digiONE s.r.o., se sídlem: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 06784224, DIČ: CZ06784224, uvedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 288867 (dále jen „Provozovatel“ nebo „digiONE“). Provozovatel je plátcem DPH 

1.2.   DatabázeHlasů.cz je určena široké veřejnosti se zájmem o hlasové herectví (voice acting). Zejména však všem Interpretům, tj. profesionálním i amatérským umělcům k prezentování vlastních dovedností se zájmem o obsazení do rolí v audiovizuálních dílech. Dále je DatabázeHlasů.cz určena všem Klientům, tj. návštěvníkům se zájmem o profesionální služby v oblasti výroby a produkce zvukových a audiovizuálních děl, kteří se chtějí zorientovat v nabídce interpretů a vyhledat optimálního interpreta pro své projekty. Interprety i Klienty souhrnně označujeme jako Uživatele.

1.3.   Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) upravují základní práva a povinnosti mezi Provozovatelem a uživateli/návštěvníky DatabázeHlasů.cz, kteří mají zájem o Služby provozovatele (tj. interprety a klienty) a tvoří součást smluvního ujednání mezi nimi.

1.4.   Interpretem se rozumí uživatel/návštěvník DatabázeHlasů.cz, soukromá či podnikající fyzická osoba, která má zájem vytvoření, zveřejnění a prezentaci svého osobního profesního profilu na Databázehlasů.cz, a to za účelem spolupráce s Provozovatelem na komerčních projektech (dále jen „Interpret“ či „Interpreti“).

1.5.   Klientem se rozumí uživatel/návštěvník DatabázeHlasů.cz, soukromá či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má zájem o Služby Provozovatele, zejména o vyhledání a výběr vhodného interpreta (hlasový casting) pro své projekty a realizaci projektu či jeho části ve spolupráci s Provozovatelem, tj. zejména výrobu a dodání hlasových stop, souvisejících služeb či kompletní výrobu celého zvukového či audio-vizuálního díla.

1.6.   Ustanovení odchylná od VSP je možné sjednat v samostatných smlouvách uzavřených mezi Interpretem a Provozovatelem či Klientem a Provozovatelem. Odchylná ujednání ve smlouvách mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 

1.7.   Znění VSP může Provozovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VSP. Zmíněné VSP vyhlásí Provozovatel vhodným způsobem na portálu DatabázeHlasů.cz.

1.8.   Nedílnou součástí těchto VSP jsou i Podmínky použití webu, které jsou závazné pro všechny uživatele portálu DatabázeHlasů.cz. Před souhlasem s VSP, návštěvou a použitím DatabázeHlasů.cz Vám doporučujeme se s nimi rovněž seznámit.

2.      Práva a povinnosti Interpreta

2.1.   Registrace, vytvoření a prezentace osobního profilu na portálu DatabázeHlasů.cz je pro všechny Interprety zcela dobrovolná a bezplatná.

2.2.   Do DatabázeHlasů.cz se může zařadit každý interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník), který se úspěšně zaregistruje prostřednictvím registračního formuláře a splní podmínky stanovené Provozovatelem.

2.3.   Interpret, který má zájem využívat služby Provozovatele a být zařazen do DatabázeHlasů.cz, je povinen pravdivě vyplnit registrační formulář. Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) odpovídá za to, že je sám oprávněn k vyslovení souhlasu s těmito VSP. Odesláním žádosti o registraci vyjadřuje interpret souhlas s těmito VSP, souhlas se zpracováním osobních údajů a Podmínkami užití webu a zavazuje se je dodržovat.

2.4.   Po odeslání registračního formuláře je interpretovi automaticky vytvořen uživatelský účet na portálu DatabázeHlasů.cz a zaslány přihlašovací údaje. Ze svého uživatelského účtu může interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) provádět úpravy svého osobního profilu. Všechny změny profilu před zveřejněním podléhají vždy schválení Provozovatelem.

2.5.   Při vyplnění osobního profilu je interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) je povinen všechny údaje uvádět správně a pravdivě a veškeré údaje uvedené ve svém profilu udržovat vždy aktuální.

2.6.   Část údajů uvedených v osobním profilu Interpreta jako např. číslo interpreta, pohlaví, rodný jazyk, fotografie, úroveň hlasového projevu, kategorie hlasu, barva hlasu, jazyky pro voice acting, ukázky hlasu příp. další záznamy je v uživatelském účtu interpreta označena jako „veřejná“, což  znamená, že tato informace je po odeslání Interpretem a schválení Provozovatelem prostřednictvím DatabázeHlasů.cz volně přístupná celosvětově na internetu a kdokoliv na ni může odkazovat s čímž Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) souhlasí a nemá z tohoto titulu vůči Provozovateli  či komukoliv jinému nárok na jakoukoliv úplatu nebo jinou protihodnotu za takové užití.

2.7.   Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník), prohlašuje že vložením jakéhokoli obsahu do svého profilu neporušuje jakákoli práva třetích stran. Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník), který vkládá do DatabázeHlasů.cz jakýkoliv obsah (tj. např. fotografie, ukázky své práce, audio nahrávky apod.), vložením tohoto obsahu na svůj uživatelský účet potvrzuje, že je nositelem veškerých autorských práv a dalších práv (např. práv výkonných umělců a výrobců zvukových, zvukově obrazových záznamů a průmyslových práv), případně že získal potřebné souhlasy od dotčených osob (práva na ochranu osobnosti), k užití umísťovaného obsahu, potřebných k legálnímu umístění obsahu do DatabázeHlasů.cz a jeho zpřístupnění dalším uživatelům a jiným osobám (tj. veřejnosti). Údaje uvedené interpretem v uživatelském účtu jsou Provozovatelem považovány za pravdivé.

2.8.   Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník), který vkládá do DatabázeHlasů.cz jakýkoli obsah (např. fotografii, zvukovou nahrávku s ukázkou hlasu apod.), vložením tohoto obsahu na uživatelský účet uděluje Provozovateli neomezenou nevýhradní licenci/sublicenci k výkonu práva jeho užítí.

2.9.   Registrace, vytvoření uživatelského účtu Interpreta a jeho zařazení do DatabázeHlasů.cz není nárokové. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci a zveřejnění osobního profilu Interpreta, a to jakékoliv osobě a z jakýchkoliv důvodů, i bez uvedení důvodů. 

2.10.        V případě, že nebude mít Interpret zájem nadále využívat služby Provozovatele, je oprávněn požadovat smazání svého veřejného profilu a všech osobních údajů, které ve svém profilu uvedl, a to prostřednictvím žádosti zaslané na e-mailovou adresu gdpr@databazehlasu.cz. 

3.      Práva a povinnosti klientů

3.1.   Klientem se rozumí osoba, která má zájem o služby Provozovatele a se kterou Provozovatel uzavřel či hodlá uzavřít smluvní vztah. 

3.2.   Klientský účet je uživatelský účet Klienta vytvořený Provozovatelem a zpřístupněný vybraným Klientům na DatabázeHlasů.cz po zadání platného uživatelského jména a hesla. Tyto přístupové údaje spolu s odkazem na přihlášení obdrží Klient od Provozovatele po vytvoření účtu.

3.3.   Klientský účet nabízí Klientovi praktický přehled o zakázkách realizovaných na základě smluvního vztahu mezi Klientem a Provozovatelem. Účet dále obsahuje vybrané informace o Klientovi, které si klient prostřednictvím Klientského účtu sám spravuje a které je povinný udržovat aktuální. V souvislosti s provozováním Klientského účtu zpracováváme následující údaje klientů: identifikační údaje právnické či fyzické osoby, fakturační údaje vč. čísla účtu, obor činnosti, dále jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a pracovní pozici kontaktní osoby. Žádné z těchto údajů nejsou nikde zveřejněny, jsou dostupné pouze Klientovi a Provozovateli pro účely obchodní spolupráce.

3.4.   Přihlášením do Klientského účtu vyjadřuje Klient souhlas s těmito VSP, souhlas se zpracováním osobních údajů a Podmínkami užití webu a zavazuje se je dodržovat.

3.5.   Vytvoření a zpřístupnění Klientského účtu klientovi není nárokové. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vytvoření a zpřístupnění Klientského účtu, a to jakékoliv osobě a z jakýchkoliv důvodů, i bez uvedení důvodů. 

3.6.   V případě, že Klient nebude mít zájem nadále využívat služby Provozovatele, je oprávněn požadovat zrušení Klientského účtu, a to prostřednictvím žádosti zaslané na e-mailovou adresu gdpr@databazehlasu.cz

4.      Práva a povinnosti registrovaných uživatelů

4.1.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Interpret nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho uživatelského účtu učiněny. 

4.2.   Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

4.3.   Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti z těchto VSP. 

4.4.   Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.5.   Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu Provozovatele informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svých přístupových údajů třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití služby, je Provozovatel oprávněn účet uživatele zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Provozovatel neodpovídá uživateli za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

5.      Zásady užívání a komunikace

5.1.   Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník), Klient, resp. každý návštěvník DatabázeHlasů.cz (souhrnně jako “uživatel” či ”uživatelé”) není oprávněn:

 1. umisťovat do DatabázeHlasů.cz/do svého profilu závadný obsah či činit takové aktivity, jež by směřovaly k možnému porušení nebo ohrožení práv jiných osob,
 2. využívat DatabáziHlasů.cz/svůj profil k nezákonným nebo nekalým aktivitám,
 3. umisťovat obsah, který by propagoval či obsahoval rasovou, národnostní, náboženskou či jinou nesnášenlivost či diskriminaci ani nezákonné aktivity,
 4. umisťovat vulgární a/nebo urážlivý obsah,
 5. umisťovat obsah, který by nerespektoval soukromí jiných osob,
 6. obtěžovat slovně ani jiným způsobem jiné uživatele DatabázeHlasů.cz (včetně zasílání nevyžádaných sdělení – spam),
 7. vkládat do DatabázeHlasů.cz/do svého profilu osobní data jiných osob, kopie jakýchkoliv dokladů apod.,
 8. shromažďovat jakákoliv data o uživatelích DatabázeHlasů.cz, zejména pak ne s využitím jakéhokoliv automatizovaného pomocníka,
 9. nahrávat (uploadovat) viry či malware (ani obsah, u něhož si není jist jeho nezávadností), stejně tak není oprávněn vkládat odkazy na stránky, které by mohly viry, malware či jakýkoliv jiný útočný software obsahovat,
 10. napadat profily jiných uživatelů, neoprávněně zjišťovat nebo užívat jejich hesla a přihlašovací údaje, či jakkoliv jinak se pokoušet manipulovat s profily, jejichž zakladatelem není daný interpret,
 11. činit cokoliv, co by mohlo ohrozit provoz DatabázeHlasů.cz, jakkoliv poškodit jeho systém a správnou funkčnost. Jakékoliv úpravy profilu, které nejsou přímo povolené v administraci profilu, jsou zakázané,
 12. zneužívat případné nalezené chyby v systému. Každý je tak povinen nahlásit nalezené chyby bez zbytečného odkladu Provozovateli na kontakty uvedené na portálu DatabázeHlasů.cz.

5.2.   Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup uživatele nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu DatabázeHlasů.cz, pokud dotyčná osoba porušuje tyto VSP či Podmínky užití webu.

5.3.   Všichni uživatelé DatabázeHlasů.cz jsou povinni se seznámit se Zásadami ochrany osobních údajů.

6.      Závěrečná ustanovení 

6.1.   V případě, že dojde mezi Provozovatelem a interpretem-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může interpret-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 E-mail: adr@coi.cz Webové stránky: www.adr.coi.cz 

6.2.   Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. 

6.3.   Pokud vztah související s užitím DatabázeHlasů.cz nebo právní vztah založený samostatnou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního sporu mezi Provozovatelem a uživatelem (Interpretem či Klientem) je místně příslušným soudem soud podle sídla Provozovatele. 

6.4.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

6.5.   Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.4.2021 v plném rozsahu. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

V Praze dne 1.4.2021