Podmínky užití webu

Velice si vážíme vašeho zájmu o portál DatabázeHlasů.cz a naše služby. Žádáme vás proto a důrazně vám doporučujeme, abyste si tyto Podmínky použití webu (dále také jen „Podmínky“) pečlivě přečetli ještě předtím, než začnete naše webové stránky používat. Zároveň vás výslovně upozorňujeme, že použitím těchto našich webových stránek souhlasíte s tím, že uvedené Podmínky jsou pro vás závazné.

 1. Tyto webové stránky a jejich dílčí odvozené webové stránky (všechny dohromady dále také jen „Stránky“) uveřejňuje, provozuje a spravuje digiONE s.r.o., se sídlem: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 06784224, DIČ: CZ06784224, uvedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 288867 (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto Stránkám.
 1. Použitím Stránek, tzn. i kterékoli nebo kterýchkoli z nich, vzniká mezi Provozovatelem Stránek a vámi jako jejich uživatelem právní vztah a právně závazná ujednání (dále také jen „Ujednání“). Odpovídající podmínky, obsah a další náležitosti těchto Ujednání jsou definovány v následujících ustanoveních Podmínek. Používáním Stránek i kterékoli nebo kterýchkoli z nich vyjadřujete, že jste si zmíněné Podmínky přečetli, že jim plně rozumíte a že s nimi plně a bezvýhradně souhlasíte. Proto je velmi důležité, abyste si celé tyto Podmínky předem pročetli opravdu pečlivě a důkladně se s nimi seznámili. Pokud s uvedenými Podmínkami (ať už zcela, nebo v jakékoli jejich části či částech) nesouhlasíte, nesmíte tyto naše Stránky používat.

Licence

 1. Provozovatel Stránek vám na základě Podmínek a v mezích, které z nich vyplývají, uděluje nevýhradní, nepřenositelné, omezené a individuálně určené právo na přístup, používání a zobrazování jím provozovaných Stránek, včetně informací, údajů, záznamů, vyobrazení, textů a grafických, zvukových i jiných projevů a materiálů, které jsou v nich, resp. na nich, obsaženy (dohromady dále také jen „Materiály“). Použitím Stránek (tzn. i kterékoli nebo kterýchkoli z nich) souhlasíte s tím, že nepřerušíte či nijak nenarušíte ani se jakýmkoli způsobem nepokusíte přerušit anebo jakkoli narušit provozování, podobu, obsah nebo jakýkoli jiný aspekt či náležitost Stránek, včetně veřejného přístupu k nim.
 2. Provozovatel Stránek vám na základě Podmínek a v mezích, které z nich vyplývají, také poskytuje oprávnění k zobrazování a stahování Materiálů z těchto Stránek, avšak jen pro vaše osobní, nekomerční a nevýdělečné použití. Toto poskytnuté oprávnění neznamená převod vlastnického práva k Materiálům ani právo k rozmnožování, kopírování a šíření Materiálů a zároveň podléhá následujícím omezením: (1) na všech stažených Materiálech i na každém jejich zobrazení musíte zachovat veškeré informace a údaje o autorských právech a o všech dalších vlastnických nebo jiných právech, které jsou v (resp. na) Materiálech obsaženy, (2) Materiály nesmíte žádným způsobem upravovat, rozmnožovat, reprodukovat či veřejně vystavovat, používat anebo jakkoli šířit nebo je jakkoli jinak používat či využívat pro komunikaci anebo jakékoli jiné užití za jakýmkoli veřejným, komerčním nebo výdělečným účelem a (3) Materiály nesmíte žádným způsobem předat či nechat předat žádné jiné osobě, aniž byste ji zároveň upozornili na povinnosti vyplývající z těchto Podmínek a aniž by dotyčná osoba s nimi plně a bezvýhradně souhlasila. Použitím Stránek také potvrzujete, že jste vázáni také všemi případnými doplňkovými omezeními, obsaženými, uvedenými nebo jinak zobrazenými na těchto Stránkách, která mohou být čas od času měněna, doplňována, nahrazována či jinak aktualizována.

Záruky uživatelů Stránek

 1. Jako uživatel Stránek prohlašujete a odpovídáte za to, že Stránky budete vždy a bezvýhradně používat v souladu s Podmínkami i s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů (pokud z Podmínek nevyplývá jinak) a že budete vždy a bezvýhradně dodržovat všechny stávající i budoucí zásady a pravidla, týkající se používání Stránek. Zároveň souhlasíte s tím, že při používání Stránek nebudete: (a) jakkoli přenášet nevyžádanou poštu nebo nevyžádanou komunikaci, (b) předstírat, že zastupujete Provozovatele či jakýkoli jiný subjekt (a současně nedovolíte nikomu jinému, aby se vydával za vás), (c) falšovat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikačními prvky s cílem zakrýt původ libovolného dokumentu či Materiálu, přenášeného, zobrazovaného anebo šířeného prostřednictvím Stránek, (d) předstírat váš vztah k jiné osobě nebo k jinému subjektu, (e) jednat způsobem, který může negativně ovlivnit možnosti či schopnost jiných uživatelů používat Stránky anebo kteroukoli nebo kterékoli z nich, (f) účastnit se jakýchkoli aktivit, které porušují platné obecně závazné právní předpisy či dobré mravy, (g) zobrazovat, vystavovat, přenášet anebo šířit jakoukoli informaci, údaj, text, zvukovou stopu, vyobrazení nebo jiný materiál, který jakýmkoli způsobem porušuje práva jejich vlastníků či oprávněných uživatelů anebo jenž je nezákonný, urážlivý, pomlouvačný, vulgární nebo jinak právně postižitelný či eticky nekorektní anebo obsahující propagaci nebo reklamu či návodný z hlediska produktů anebo služeb třetích osob ani (h) shromažďovat, ukládat nebo jakkoli zpracovávat či jinak využívat osobní údaje uživatelů Stránek anebo jiných osob, uváděných nebo zmiňovaných na kterékoli ze Stránek (ledaže by vám tyto osoby k tomu daly souhlas), (i) kontaktovat napřímo či jiným způsobem, než prostřednictvím Provozovatele, osobu umělce vyhledaného či vybraného za pomoci Stránek, (j) využívat data z profilu umělce zveřejněného na Stránkách pro jiný účel, než k posouzení vhodnosti umělce pro umělecký výkon či vytvoření poptávky služeb Provozovatele.

Oznámení o ochraně osobních údajů

 1. Informace o procesech ochrany osobních údajů Provozovatele, o způsobu shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů a o jejich ochraně naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů. Používáním Stránek souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou používány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Úpravy podmínek

 1. Provozovatel Stránek si vyhrazuje právo podle svého uvážení kdykoli měnit, doplňovat, nahrazovat nebo jakkoli jinak upravovat Podmínky, a to i bez předchozího upozornění. Veškeré takové úpravy Podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na příslušných Stránkách. Pokud budete tyto Stránky používat nadále i po zveřejnění provedených úprav Podmínek, bude to považováno za vyjádření vašeho souhlasu s takto provedenými úpravami Podmínek.

Práva k duševnímu vlastnictví

 1. Jako uživatel Stránek berete na vědomí a plně i bezvýhradně souhlasíte s tím, že veškerá práva k duševnímu vlastnictví, včetně – ale nejen – autorských a obdobných práv, patentů, know-how, ochrany obchodního tajemství, práv k software a k internetovým i jiným databázím, práv k ochranným známkám, vynálezům a průmyslovým vzorům aj. (ať už registrovaným, nebo neregistrovaným), týkající se Stránek a/nebo Materiálů, jsou výlučným a nezadatelným majetkem Provozovatele Stránek či oprávněného poskytovatele (poskytovatelů) související licence (licencí). Goodwill a veškerá práva, vzniklá použitím uvedených práv k duševnímu vlastnictví nebo v souvislosti s tím, zůstávají majetkem příslušného subjektu (subjektů).
 2. Tyto Stránky, včetně všech Materiálů, jsou chráněny autorskými a obdobnými právy, jakož i příslušnými smluvními a jinými ujednáními. Jako uživatel Stránek proto plně a bezvýhradně souhlasíte s tím, že při používání Stránek a všech Materiálů i v jakékoli souvislosti s tím budete vždy dodržovat veškerá uvedená práva i ujednání a učiníte vše, abyste zabránili neoprávněnému upravování, rozmnožování, kopírování a šíření zmíněných Materiálů i kteréhokoli z nich. Provozovatel Stránek ani žádná jiná k tomu oprávněná osoba vám neuděluje žádná výslovná ani předpokládaná práva týkající se jakýchkoli autorských nebo obdobných práv, patentů, know-how, ochrany obchodního tajemství, software či jakýchkoli databází, ochranných známek, vynálezů anebo průmyslových vzorů aj.
 3. Jako uživatel Stránek potvrzujete a plně i bezvýhradně souhlasíte s tím, že nebudete používat žádné ochranné známky, obchodní názvy, značky výrobků nebo služeb, loga, názvy jakýchkoli internetových domén ani žádné jiné značky, označení či význačné rysy jakkoli související zejména se značkou DatabázeHlasů.cz a digiONE.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že žádné informace, nevyžádané návrhy, nápady ani jakékoli jiné vámi zaslané podněty, údaje, vyobrazení, koncepty, řešení, know-how, materiály apod. nebudou považovány za důvěrné a chráněné výlučným vlastnickým, autorským či jiným právem. Zároveň budeme vycházet z toho, že zasláním takových informací, návrhů, nápadů, údajů, vyobrazení, konceptů, řešení, know-how, materiálů apod. udělujete Provozovateli, úplné, obsahově, územně a časově neomezené, bezplatné, nevratné a celosvětové svolení k použití, zobrazování, rozmnožování, reprodukování, kopírování, vydávání, předvádění, vystavování, spojování, upravování, šíření, přenášení atd. všech takových informací, návrhů, nápadů, údajů, vyobrazení, konceptů, řešení, know-how, materiálů apod. a že současně plně a bezvýhradně souhlasíte s tím, že Provozovatel může podle své úvahy použít každou takovou informaci, návrh, nápad, údaj, vyobrazení, koncept, řešení, know-how, materiál apod. k jakémukoli účelu.

Software

 1. Veškerý software, který může být k dispozici uživatelům pro stažení na Stránkách (dále také jen „Software“), je chráněn autorskými právy Provozovatele Stránek nebo dodavatele (dodavatelů) tohoto Software.
 2. Použití Software se řídí podmínkami Licenční smlouvy s koncovým uživatelem (dále také jen „Licenční smlouva“), pokud existuje, která je připojena k Software nebo kterou Software obsahuje. Pokud z Licenční smlouvy nevyplývá něco jiného, je Software určen ke stažení pouze koncovými uživateli pro jejich osobní užití. Jakékoli upravování, reprodukce, kopírování nebo šíření Software, které není ve shodě s Licenční smlouvou, může mít za následek občanskoprávní, autorskoprávní a trestněprávní postihy.
 3. Aniž by tím byla jakkoli omezena přechozí ustanovení Podmínek, je výslovně zakázáno reprodukovat, kopírovat a šířit Software na jakýkoli jiný server či jakékoli jiné místo s cílem jeho další anebo opětovné reprodukce, kopírování nebo šíření.
 4. Na Software může být poskytnuta záruka pouze způsobem, s obsahem a za podmínek, vyplývajících z odpovídající Licenční smlouvy. Kromě případné záruky výslovně obsažené v odpovídající Licenční smlouvě neposkytuje Provozovatel Stránek ani dodavatel (dodavatelé) Software uživatelům Stránek ani komukoli jinému žádnou další záruku na Software ani žádnou odpovědnost za vady, za škodu nebo za jakoukoli jinou újmu (ledaže by taková záruka či odpovědnost výslovně vyplývala z kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů). Žádný z uvedených subjektů také neodpovídá uživateli Stránek ani komukoli jinému za vhodnost použití Software k uživatelem Stránek či kýmkoli jiným zamýšlenému účelu, za výsledky takového použití Software ani za jakékoli s tím související anebo na to navazující problémy, obtíže, škody nebo újmy.
 5. Pro zpříjemnění nebo zjednodušení vyhledávání či jiné činnosti uživatelů Stránek mohou Stránky obsahovat odkazy na webové stránky, které uveřejňují, vlastní, provozují, řídí anebo spravují třetí strany. Provozovatel Stránek zásadně nesleduje, nekontroluje ani nekomentuje konkrétní aktuální obsah takových webových stránek třetích stran a nenese tedy žádnou odpovědnost za aktuálnost, úplnost, přesnost nebo spolehlivost uvedených webových stránek třetích stran.

Externí odkazy na Stránky

 1. Veškeré odkazy na Stránky, obsažené na jiných webových stránkách, musejí být předem písemně schváleny Provozovatelem Stránek, na něž je takto odkazováno, a to s výjimkami následujících odkazů, které uvedené schválení nevyžadují: (1) odkaz tvoří jen textový odkaz obsahující toliko označení: „DatabázeHlasů.cz“, a to bez jakékoli další související ochranné známky, (2) odkaz obsahuje pouze výslovný odkaz na webové stránky: www.databazehlasu.cz, aniž by přitom bylo odkazováno také na jejich webové podstránky nebo na jakékoli další webové stránky či podstránky, (3) odkaz po aktivování uživatelem Stránek zobrazí webovou stránku, na kterou je takto odkazováno, na celé obrazovce (monitoru) v plně funkčním okně prohlížeče, a nikoli tedy jen v rámečku na propojeném webovém serveru, anebo (4) vzhled, pozice a další aspekty odkazu nemohou vytvořit falešný dojem, že webová stránka, na kterou je takto odkazováno, její vlastník, provozovatel, uživatel nebo správce a jeho činnost, produkty či služby jsou spojeny s Provozovatelem, ani nemohou poškodit či ohrozit dobré jméno Provozovatele anebo jeho výrobků nebo služeb.
 2. Provozovatel Stránek si přitom vyhrazuje právo podle svého uvážení souhlas s takovým externím odkazem na příslušné Stránky kdykoli (a o případně i po jeho udělení) jakkoli změnit, časově nebo územně omezit, vázat na splnění podmínek či odvolat.

Vyloučení záruk Provozovatele Stránek

 1. Přestože zajištění přesnosti informací, aktuálnosti a trvalé dostupnosti Stránek byla věnována velká péče, Provozovatel Stránek nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost. Stránky i Materiály, kterou jsou v nich, resp. na nich, obsaženy, mohou obsahovat nepřesnosti nebo gramatické či typografické chyby. Provozovatel Stránek proto neodpovídá za naprostou přesnost a úplnost Stránek i Materiálů ani za úplnou správnost a spolehlivost informací, údajů, prohlášení, rad, názorů a jakýchkoli jiných podkladů, které jsou ve (resp. na) Stránkách i Materiálech nebo jejich prostřednictvím uveřejněny, zobrazeny či šířeny. Použitím Stránek plně a bezvýhradně souhlasíte s tím, že obsah veškerých těchto informací, údajů, prohlášení, rad, názorů a jakýchkoli jiných podkladů je uživatelům Stránek i komukoli jinému poskytován „jak stojí a leží“ a že je všechny budete vždy používat pouze na své vlastní riziko a nebezpečí.
 2. Provozovatel Stránek neposkytuje na Stránkách ani jejich prostřednictvím jejich uživatelům ani nikomu jinému žádná vyjádření, závazky nebo záruky (ať už výslovné, nebo předpokládané), včetně – ale nejen – záruk či podmínek, týkajících se prodejnosti anebo vhodnosti, přesnosti, úplnosti, neporušenosti, spolehlivosti a bezpečnosti Stránek i veškerého jejich obsahu. Každý uživatel Stránek bere na vědomí, že veškeré informace, údaje, podklady, materiály aj., obsažené ve (resp. na) Stránkách nebo elektronicky zaslané v souvislosti s nimi, mohou být neoprávněně zachyceny, narušeny či jinak zneužity. Provozovatel Stránek proto nezaručuje, že Stránky, servery, na kterých jsou provozovány, a elektronická komunikace v souvislosti s nimi nemůže nebo nebude obsahovat počítačové viry či jiné škodlivé prvky anebo projevy. Veškerá odpovědnost Provozovatele, týkající se případných komplikací, následků a škod, způsobených takovými škodlivými prvky nebo projevy, je vyloučena v maximální možné míře, v jaké to umožňují platné obecně závazné právní předpisy. Toto vyloučení odpovědnosti přitom platí i v souvislosti se shora zmiňovanými webovými stránkami třetích stran.

Omezení odpovědnosti Provozovatele Stránek

 1. Provozovatel Stránek neodpovídá za žádných okolností za žádné přímé, nepřímé, následně postižitelné, obecné, zvláštní, neodvratitelné, náhodné ani jakékoli jiné škody, ztráty, náklady, výdaje, sankce nebo újmy (včetně – kromě jiného – ušlého výdělku, ztráty kontraktu, příjmů, informací, údajů, dat, přerušení obchodní anebo jiné podnikatelské nebo výdělečné činnosti či spolupráce aj.), způsobené, vzniklé, vyplývající anebo spojené s těmito Podmínkami, a to ani v případě, byl-li Provozovatel Stránek na možnost vzniku takové škody, újmy apod. upozorněn.
 2. Provozovatel Stránek také za žádných okolností neodpovídá za případné chyby, nepřesnosti, neúplnost nebo jakékoli jiné vady či nedostatky Stránek anebo Materiálů, které jsou v nich (resp. na nich) obsaženy. Toto vyloučení odpovědnosti přitom platí i v souvislosti se shora zmiňovanými webovými stránkami třetích stran.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Stránky jsou uveřejněny, provozovány a spravovány společností digiONE s.r.o. z jejího sídla v České republice. Provozovatel Stránek nezaručuje, že všechny Materiály, obsažené ve (resp. na) Stránkách, budou vždy zcela vhodné nebo plně dostupné pro jejich použití mimo Českou republiku. Pokud používáte Stránky v místě ležícím mimo Českou republiku, odpovídáte za dodržování platných místních obecně závazných právních předpisů. Používání Stránek, popř. jejich částí, na území, kde je obsah těchto Stránek, popř. jejich částí, považován za nelegální, je zakázáno.
 2. Tyto Podmínky, Ujednání i právní vztahy mezi Provozovatelem Stránek a uživateli Stránek, které s uvedenými Stránkami, s Podmínkami a/nebo s Ujednáními jakkoli souvisejí, se – pokud to nevylučují kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů platných v místě, kde byly zmíněné Stránky uživatelem použity – řídí platným právním řádem České republiky, aniž by se aplikovala případná kolizní ustanovení.
 3. Jakékoli spory vyplývající z Podmínek, z Ujednání a/nebo z právních vztahů mezi Provozovatelem Stránek a uživateli Stránek, které s uvedenými Stránkami, s Podmínkami a/nebo s Ujednáními jakkoli souvisejí – budou (pokud to nevylučují kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů platných v místě, kde byly zmíněné Stránky uživatelem použity) projednávány a rozhodovány soudy ČR, místně příslušnými podle sídla Provozovatele Stránek.

(Tyto Podmínky byly naposledy aktualizovány dne 1. 4. 2021.)